Van Rijswijck Theodoor

Antwerpen 8 - 7 - 1811 / 7 - 5 - 1849
 
In augustus 2005 werd het grafmonument voor Theodoor Van Rijswijck onder handen genomen door Grafzerkje Willem Houbrechts. Hij schuurde de gehele stele op. In oktober 2005 werden de letters van het grafmonument door “Rubbes” herschilderd.
 
Volksdichter Theodoor Van Rijswijck was de zoon van de gelegenheidsdichter Jan Corneel van Rijswijck, broer van de dichter en politieke pamflettist Jan Baptist en de volksdichter en kunstsmid Lambrecht; oom van Jan Van Rijswijck, liberaal burgemeester van Antwerpen van 1892 tot 1906.
 
Theodoor Van Rijswijck volgde lagere school, ging daarna in de leer bij beeldhouwer Van der Neer en vervolgens bij decoratieschilder Altenrath. Hij werd hulponderwijzer, nam dienst in het Belgische vrijwilligersleger en belandde tenslotte als klerk-afschrijver in de Berg van Barmhartigheid. Zijn eigenlijke broodwinning was echter die van gelegenheidsdichter: op aanvraag schreef hij verzen tegen betaling. Als dichter behoorde "den Door" tot de tweede romantische generatie in de Vlaamse literatuur, de Sturm und Drang beweging die in Antwerpen haar epicentrum had en waartoe ook de jonge Conscience, Pieter Frans van Kerckhoven en Jan de Laet behoorden. Hoewel zijn poëzie nog sterk aanleunde bij de Noordnederlandse traditie - Bilderdijk, Tollens, Feith - laat hij vooral in het meer volkse deel van zijn werk een nieuw geluid horen: "een beetje dwaas en een beetje wijs, teder en ruw, bitter en zoet, ironisch en satirisch" (R.F. Lissens).
 
Als overtuigd flamingant heen en weer geslingerd in de ideologische strijd tussen katholieken en liberalen en tussen royalisten en anti-royalisten, was hij bij allerlei cultuurpolitieke initiatieven betrokken zonder ooit duidelijk en consequent te ageren. Hij was in alle opzichten een thuisloze, die leefde als een bohémien. Van Rijswijck hekelde het verfranste landsbestuur en stierf krankzinnig, amper 38 jaar oud. Het standbeeld voor Van Rijswijck is een ontwerp van Floris de Cuijper en werd in 1864 in het stadspark onthuld. In 1884 werd het overgebracht naar het pleintje aan de IJzerenwaag. Bij deze gelegenheid werd het pleintje omgedoopt tot de Van Rijswijckplaats. In 1976 werd het duidelijkheidshalve gewijzigd in de Theodoor Van Rijswijckplaats.
 
Het grafmonument voor Theodoor Van Rijswijck werd opgericht door de rederijkerskamer "De Olijftak". Het bevindt zich op perk Z1, rij A. Van Rijswijck werd eerst begraven op de begraafplaats Stuivenberg en werd in 1895 overgebracht naar de Kielbegraafplaats. Later werd hij op stadskosten van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats naar het Schoonselhof overgebracht.