Driessens Victor

Rijsel (FR) 6 - 5 - 1821 / Antwerpen 4 - 4 - 1885
 
In januari 2007 werd het monument voor Victor Driessens over perk U door onze ereleden Verstraete & Vanhecke in peterschap genomen. Het “verhaal” van de restauratie en alles wat er aan vooraf ging en wat er nadien nog mee geschiedde is het vertellen waard: Aanvang 2005 besliste onze vzw Grafzerkje om eens te zien of we geen grotere projecten konden verwezenlijken dan voorheen het geval was. Al van bij de aanvang vonden we dat het grafmonument voor Victor Driessens daarvoor in aanmerking kwam. Redenen: het monument verkeerde in zeer slechte staat wegens verplaatsing, blootstelling aan de elementen, onoordeelkundige restauratie in het verleden; het monument stond op een centrale plaats op de begraafplaats: vlak over Hendrik Conscience. Dat we met deze restauratie enorm veel bijgeleerd hebben is misschien wel een understatement. Enkele “wapenfeiten” om dit te illustreren. We hadden het lumineuze idee om aan het Toneelhuis, gevestigd in de Bourlaschouwburg, te vragen om een urne waarin toneelliefhebbers geld konden steken te plaatsen. Victor Driessens was immers toch de stichter van die schouwburg en zijn beeld bevond zich ooit in de Bourlaschouwburg, nu aan de Graanmarkt. We dienden zelf voor de urne en de noodzakelijke teksten te zorgen. Dixit de toenmalige technische directeur was het nogal dringend wegens nog drie premières tijdens het aan gang zijnde toneelseizoen en de daarmee gepaard gaande enorme volkstoeloop. Twee dagen later stonden we met urne en tekst bij die directeur … drie maand en evenveel toneelpremières later werd de urne geplaatst. We staken, u kent dat van het kleine visje uitwerpen om grotere vissen te vangen, wat geld in de urne. Enige tijd later bleek … dat er meer geld uit verdwenen was dan er ooit was ingestoken. Einde van het “urneverhaal” en alweer een ervaring rijker. Een tweede afknapper kregen we toen we een offerte voor de restauratie van het grafmonument vroegen en de eerste offerte € 980 bedroeg. Nog twee andere twee personen voelden zich geroepen om ook een offerte in te dienen. De tweede was ten bedrage van € 2500, de derde € 5500. Ik vond ze, om zachtjes uit te drukken, nogal uiteenlopend. De stad Antwerpen had een consultante architectuur en die zou mij wel raad kunnen geven. Ik maakte een afspraak, vertelde onze intenties en schoof de eerste offerte naar haar toe. Ze bekeek ze, schoof ze terug naar mij en zegde “maak er een vliegertje van, dit heeft niks te maken met een offerte”. De tweede offerte werd ook naar haar geschoven en kwam terug met de melding “leg dit erbij”. De offerte van € 5500 was al een stap in de goede richting volgens haar en aan de hand van deze offerte schreven we een aantal andere bedrijven aan. We deden dit maar de offertes werden er niet goedkoper op. Toen kwamen we in contact met de heer Carlos Vanhecke, van de firma Verstraete-Vanhecke, die ter plaatse kwam kijken en over ons zegde “ha, jullie zijn dus die fameuze grafzerkjes”. Hij bekeek het grafmonument samen met architect Sander Peters en zegde droogweg “ik vind jullie sympathieke gasten en vind het lovenswaardig wat jullie doen, ik doe dit wel gratis voor jullie”. Even dachten we dat we droomden maar neen, in oktober 2006 startte de restauratie van het grafmonument Driessens op begraafplaats Schoonselhof onder de kundige leiding van architect Sander Peters.

Op 31 januari 2007 mochten we de nieuwe schepen voor begraafplaatsen, Guy Lauwers en cultuurschepen Philip Heylen naast Guy Cassiers, artistiek directeur van het Toneelhuis, begroeten. Naast de lovende woorden beloofde schepen Heylen ons nog een som geld om “het goede werk verder te zetten”.

Nog een anekdote aangaande het monument Victor Driessens. Bijna een jaar na de restauratie kreeg ik volgende toegezonden: “Geachte, U vermeldt dat Victor Driessens geboren zou zijn in 1821. Alle bronnen, die ik daarover geraadpleegd heb, spreken over 1820. Is er een de verklaring van deze afwijking?” In eerste instantie ging ik eens kijken naar het grafmonument en zag “geboren den 6 mei 1821”. Om zeker te zijn begaf ik mij naar de administratie van de begraafplaats. Van elke grafconcessie bezit men daar fiches. Op de fiche stond wel degelijk “overleden 64 jaar”. Dus tot hiertoe klopt alles. Laatste zekerheid was de doodsbrief van Victor Driessens. Wat bleek: de man had volkomen gelijk want op de doodsbrief van Victor Driessens staat namelijk overleden op 4 april 1885 in den ouderdom van 64 jaren, 10 maanden en 29 dagen. Mits enig rekenwerk komt men uit op … 6 mei 1820. Hoe kan het dat op het grafmonument 1821 staat? Het laatste cijfer ontbrak al geruime tijd. Denkelijk heeft de restaurateur gekeken op de fiche op de begraafplaats waar bij het overlijden staat “64 jaar oud”. 
Victor Driessens was de pionier van het Nederlandstalig toneel in Antwerpen.