Nieuwsbrief Nr. 45 - november 2008

Peterschap en bruikleen een feit op Antwerpse begraafplaatsen


Het project van de stad Antwerpen om peterschap en bruikleen toe te staan op Antwerpse begraafplaatsen werd al een tijd geleden uitgewerkt door de funeraire cel. Er werd een adviescommissie in het leven geroepen met een aantal mensen van de begraafplaatsen en twee “externen”: Roland Verhees, éminence grise van de steenkappers, en ondergetekende, gewoon de grijze duif van vzw Grafzerkje. Tijdens vergaderingen werd besproken welke grafmonumenten in aanmerking kwamen. Met een beperkt gezelschap werden plaatsbezoeken gebracht aan Silsburg, Berchem en Schoonselhof om de toestand van de grafmonumenten ter plaatse te noteren. De mensen van de funeraire cel werkten een catalogus uit en er was enorm veel media-aandacht wat uiteraard alles te maken heeft met de periode rond 1 november. Terzake wijdde er een reportage aan (Man bijt hond stelde Brugge en Mechelen in de kijker). Op Radio 1 sprak ons lid Michel Romeo over zijn monument in bruikleen en op Radio 2 waren Christiaan Ketele en ikzelf te gast om het te hebben over peterschap en bruikleen. Ook een aantal kranten besteedden aandacht aan het gegeven.
 
Was is nu bruikleen? Een burger kan een grafmonument in bruikleen nemen om er stoffelijke overschotten of een asurne in te begraven. De stad Antwerpen blijft eigenaar van het monument en stelt als voorwaarde dat de aanvrager er zich toe verbindt het grafmonument te restaureren én te onderhouden. Er wordt een eenmalige retributie aangerekend (€ 1000 voor graven minder dan 1,50 meter breed; € 2000 voor graven tussen 1,50 meter en 2,50 meter breed en € 3000 voor graven meer dan 2,50 meter breed). Daarnaast betaalt men voor het aantal begravingen of bijzettingen de geldende tarieven (€ 500 voor een concessie van 25 jaar per stoffelijk overschot of asurne voor een inwoner van Antwerpen; € 750 voor een concessie van 25 jaar per stoffelijk overschot of asurne voor een niet-Antwerpenaar).
 
En wat behelst peterschap? Organisaties, personen of groepen kunnen het peterschap over een grafmonument verwerven en verbinden zich er toe in ruil het grafmonument te restaureren én te onderhouden. De stad Antwerpen blijft eigenaar van het monument en het is niet mogelijk om er stoffelijke overschotten in te begraven. De termijn voor peterschap geschiedt in onderling overleg. Men kan, hoeft niet, zijn peterschap bekend maken door een standaardplakkaatje op het monument te laten bevestigen, kostprijs € 50.
 
Overeenkomst. Per aanvraag voor bruikleen of peterschap wordt een overeenkomst afgesloten door alle partijen. Hierin worden de richtlijnen voor de restauratie én het onderhoud opgenomen. Bij het niet naleven van de voorwaarden kan de stad de verwaarlozingsprocedure inzetten. Dit leidt na één jaar tot het beëindigen van het peterschap of de bruikleen en de hieraan gekoppelde concessie.
 
Een aantal leden van vzw Grafzerkje deden intussen al het nodige. Alzo werden toch weer een aantal grafmonumenten van verval gered. Kandidaten kunnen zich altijd wenden tot de funeraire cel om de catalogus die op Schoonselhof in te kijken is. Telefoon 03/740 36 45 of [email protected]. Een andere mogelijkheid is om zelf eens op een begraafplaats rond te kijken en indien je daar uw gading vindt eens te informeren bij de funeraire cel of de mogelijkheid tot peterschap/bruikleen bestaat. Een goede raad: probeer naast de naam van uw “uitverkorene” zo veel mogelijk gegevens door te geven: ligging (perk, rij) of nummer van de concessie (normaliter links onderaan het graf en beginnend met DB Of ED/ gevolgd door vier cijfers). Doen!!!!
 
Jacques Buermans