Nieuwsbrief Nr. 34 - maart 2007

Vergadering 12/03/07 klassering Schoonselhof als monument + vergadering 15/03/07 met schepen Guy LauwersTwee vergaderingen waarop vzw Grafzerkje meer dan zijn stempel drukte


Onze secretaris Willem Houbrechts maakte het verslag van twee voor ons interessante vergaderingen:
Op maandag 12/3 namen Jacques Buermans, Marc Coremans en Willem Houbrechts deel aan een vergadering op begraafplaats Schoonselhof met vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Antwerpen, beambten van de begraafplaats en vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap voor Onroerend Erfgoed en voor Monumenten en Landschappen. Besproken werden de modaliteiten voor de bescherming van Schoonselhof als monument (de bescherming als landschap is al een feit, de bescherming als monument is voorlopig, maar zou binnen de zes maanden al dan niet definitief moeten worden). vzw Grafzerkje legde een plattegrond voor met daarop aangeduid de perken of de delen van perken die voor bescherming in aanmerking komen. Ook werd gediscussieerd over wat en hoe er nog mag en kan na de eventuele definitieve klassering als monument. Voor de eventueel geklasseerde delen zullen er dan machtigingen aangevraagd moeten worden (waarbij verzekerd werd dat die binnen de dertig dagen komen of geweigerd worden) maar langs de andere kant  wordt het dan ook mogelijk om subsidiëring te verkrijgen. Een en ander wordt bestudeerd door de bevoegde diensten en personen en voor het einde van 2007 zou er over deze materie volledige klaarheid moeten bestaan. Wij wachten af.
Op donderdag 15/3 namen dezelfden deel aan een vergadering ten stadhuize met de nieuwe schepen voor begraafplaatsen Guy Lauwers, op zijn uitnodiging en in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de schepenen van cultuur, onderwijs en de bestuurscoördinator algemene functie. In feite was het een kennismakingsvergadering, maar enkele concrete punten kwamen toch op tafel :

- de € 5000,- ons beloofd door Cultuur zullen op de rekening van de vzw gestort worden. Het gebruik dient later verantwoord.

- wat betreft de restauratie van het graf van stadsarchitect van Mechelen (opera, stadsfeestzaal, aanleg Schoonselhof) zal schepen Lauwers de firma aanspreken die thans de stadsfeestzaal heropbouwt (Marleen Dewolf).

- er wordt bekeken of via de tewerkstellingscel van schepen Voorhamme (onderwijs) jonge laaggeschoolde werklozen of probleemjongeren kunnen ingeschakeld worden bij kleine restauratie- en herstellingswerken.

- er moet voor elke Antwerpse begraafplaats een beheersplan komen. De vzw zal bij het opstellen van deze beheersplannen betrokken worden.

- er zal duidelijker bepaald worden welke retour wij aan eventuele sponsors van grotere restauratieprojecten mogen aanbieden (plakkaat enz.)

- er wordt werk gemaakt van duidelijker waarschuwingsplakkaten bij verwaarlozing en voor het insluitingsprobleem van auto’s op Schoonselhof.

- er komt een betere coördinatie tussen de initiatieven van stadsbestuur, districten en diverse stadsdiensten.
Er mag gezegd worden dat deze eerste contactname met het nieuwe Antwerpse stadsbestuur zeer positief geweest is. Hopelijk wordt dit nu ook gevolgd door concrete resultaten!

Tekst : Willem Houbrechts