Nieuwsbrief Nr. 20 - november 2004

Vzw Grafzerkje een feitvzw Grafzerkje uit de startblokken met een bestuur en een bankrekening


Wij zijn verheugd u de geboorte van vzw Grafzerkje aan te kondigen. Na enkele verkennende gesprekken namen de “4 van Antwerpen”: Marc Coremans, Willy Cornelissens, Willem Houbrechts en ikzelf Jacques Buermans het initiatief om met een vzw te starten. Enkele andere personen die zich kandidaat hadden gesteld vervoegden ons op vrijdag 5 november om de statuten van vzw Grafzerkje te bespreken. Die werden goedgekeurd waarna werd overgegaan tot het samenstellen van het bestuur, samenstelling die we op onze nieuwjaarsreceptie van 22 januari aan de aanwezigen ter goedkeuring willen voorleggen.
 
Waarom een vzw ?
Om als een volwaardig aanspreekpunt officiële instanties:
- te kunnen wijzen op de culturele waarde van een funerair erfgoed
- met raad en daad bij te staan om funerair erfgoed te beschermen en van de ondergang te redden
- bij mogelijke problemen zo nodig krachtdadiger te kunnen optreden
- als vzw sterk te staan bij de realisatie van belangrijke funerair beschermend gerichte projecten
 
Volgende functies werden door volgende personen opgenomen:
 
Jacques Buermans, voorzitter.
An Hernalsteen, ondervoorzitter, verantwoordelijke voor concessies in Gent en feestbestuurder.
Edgard Nelissen, penningmeester
Willem Houbrechts, secretaris en public relations.
Martin Demedts, ondervoorzitter, Nieuwsbrief (na verloop van tijd), verantwoordelijke voor concessies in West Vlaanderen en feestbestuurder.
Swa Beerten, rondleidingen en funeraire activiteiten.
Willy Cornelissens, ondervoorzitter en webmaster.
Marc Coremans, concessies Antwerpen.
 
De vzw Grafzerkje opende de bankrekening 736-0010440-28. Er wordt lidgeld gevraagd dat voornamelijk zal gebezigd worden om funeraire projecten te verwezenlijken.
 
Een gewoon lid betaalt jaarlijks (nu geldig tot eind 2005) € 10. Paren betalen € 15. Steunend lid word je door een jaarbijdrage van minimum € 25, een hogere bijdrage - uit sympathie - wordt met dank aanvaard.
 
Wat krijg je daarvoor in de plaats: leden van vzw Grafzerkje betalen bij activiteiten de “gewone” rondleidingsprijs, niet leden betalen € 2 meer. Leden ontvangen gratis de elektronische Nieuwsbrief met een eenmalige vermelding van hun lidmaatschap. Niet leden krijgen de Nieuwsbrief niet meer. Steunende leden worden gedurende het ganse lopende jaar in elke Nieuwsbrief vermeld. Leden van vzw Grafzerkje krijgen:
  • info en begeleiding bij overname van concessies
  • een uitnodiging bij inhuldiging van projecten
  • een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie.
 
Buitenlandse sympathisanten kunnen, zonder bijkomende kosten, hun bijdrage storten mits vermelding van de IBAN-code BE37 7360 0104 4028 en de BIC-code  KREDBEBB. Nederlandse Grafzerkjes kunnen hun betaling overmaken op de rekening van Nederlands grafzerkje Piet Vernimmen.
 
Dat gaat als volgt:
1. U stuurt een briefje of e-mail naar [email protected] en vermeldt het bedrag dat u naar zijn rekening hebt overgemaakt.
2. U maakt het bedrag over naar postgiro 19.19.040 ten name van P.P.C. Vernimmen, Snelliusstraat 47c, 2517 RH Den Haag, onder vermelding van "vzw Grafzerkje"
3. Zodra het bedrag op de rekening blijkt te zijn gestort, ontvangt de voorzitter van vzw Grafzerkje en U tegelijkertijd per e-mail een ontvangstbevestiging .
 
Leden die een gedrukte Nieuwsbrief wensen te ontvangen dienen bovenop het lidgeld € 18 te betalen.
 
Betalingen kunnen steeds via 736-0010440-28.
 
Om het ledenbestand bij te houden verzoeken we de leden van vzw Grafzerkje al hun gegevens (naam, voornaam, adres, telefoon en e-mailadres) door te mailen naar mijn, nieuw, mailadres [email protected]. Wie niet over internet beschikt kan zijn coördinaten doorsturen naar Jacques Buermans, Frieslandstraat 4, bus 6, 2660 Hoboken.
 
Deze mail wordt naar alle ex-Grafzerkjes gestuurd. Familie, vrienden en sympathisanten kunnen uiteraard aansluiten en zijn welkom. Later dit jaar zullen nog een groot aantal “geïnteresseerden” per mail en per brief de mogelijkheid krijgen om zich aan te sluiten bij vzw Grafzerkje.
 
Op de nieuwjaarsreceptie zullen de nodige folders beschikbaar zijn zodat verder reclame kan gemaakt worden. Via de pers zal getracht worden de nodige naambekendheid aan vzw Grafzerkje te geven.