Nieuwsbrief Nr. 15 - januari 2004

Van wijsheid met vreugd gepaardtentoonstelling en vrijmetselaarswandeling


De Grafzerkjes zijn nog in andere dingen geïnteresseerd dan in begraafplaatsen. Er kwam een vraag om de tentoonstelling in de Gentse Sint Pietersabdij te gaan bezoeken, zeker toen we wisten dat An Hernalsteen daar de rondleiding voor ons kon verzorgen. Op een koude zondagmorgen stonden niet minder dan 18 Grafzerkjes paraat om de tentoonstelling te bezoeken. An wijdde ons in in de, soms geheimzinnige wereld, van de vrijmetselarij. Na een korte inleiding waar ze schetste waar de vrijmetselarij vandaan kwam en ons het verschil uitlegde tussen een reguliere en irreguliere loge betraden we de wereld van de loge. An vertelde ons dat we de vier elementen (aarde, lucht, vuur en water) dienden te overwinnen om leerling te worden. Dan legde ze uit wat we moesten doen om het tot gezel en zelfs tot meester te brengen. Verder werd er stilgestaan bij de verschillenden graden die de loge kent en afgesloten werd met enkele grafmonumenten op de Westerbegraafplaats waar An uitlegde dat er daar weinig vrijmetselaarssymbolen aanwezig waren omdat men er vanuit ging dat iemand die op het “Geuzenkerkhof” begraven werd wel tot de loge moest toebehoord hebben
Na een weldoende maaltijd togen 18 Grafzerkjes, vier haakten af en wij mochten vier nieuwe Grafzerken begroeten, de kille stad in om, onder de alweer kundige, leiding van An vrijmetselaarsgebouwen en symbolen te ontdekken. Dankzij haar kwamen we via de Vooruitgebouwen aan het monument voor Hippolyte Metdepenningen, waar wel de nodige vrijmetselaarssymbolen aanwezig waren. We kwamen aan de muziekkiosk. Daar vertelde An over Mozart en zijn (hoe zat dat nou weer met zijn) Toverfluit, een opera met veel maçonnieke invloeden. 
Via de ingang van de universiteit togen we naar het Lam Gods. An Hernalsteen gaf daar een uitleg waar uit zou kunnen geïnterpreteerd worden dat Jan Van Eyck een aantal vrijmetselaarsideeën op zijn meesterwerk penseelde. Verkleumd van de kou maar warm van hetgeen An ons vertelde trokken we naar de eerste warme kroeg om daar nog wat na te praten.

Tekst en foto's : Jacques Buermans